آزمون کار

Comparison Table


Products Model Dimension (mm) Packing Dimension
Gas-burner Wall mounted GW25 D x H: 420 x 900 D x H: 460 x 1050
Floor Standing Gas-burner GV35 D x H: 420 x 1350 D x H: 460 x 1500
GV50 D x H: 510 x 1550 D x H: 600 x 1700
Electrical Wall Mounted Quick Boiling EW QH D x H: 420 x 160 D x H: 460 x 260
Heat Model EW H2 H x W x D
560 x 250 x 180
H x W x D
600 x 300 x 240
EW H1 H x W x D
740 x 250 x 180
H x W x D
780 x 300 x 240
Wall mounted EW50 D x H: 345 x 840 D x H: 400 x 1000
EW70 D x H: 375 x 820 D x H: 400 x 1000
EW Sun H x W x D
570 x 210 x 340
H x W x D
660 x 280 x 400
Electrical Floor Standing

EV 120 D x H: 420 x 1100 D x H: 460 x 1300
EV 150 D x H: 460 x 1290 D x H: 460 x 1500
EV 200 D x H: 510 x 1290 D x H: 460 x 1400